Säännöt

05.02.2018 Voimassaolevat säännöt

1 § Yhdistyksen nimi on Suomen Allergologi- ja Immunologiyhdistys ry, Föreningen för Allergologi och Immunologi i Finland rf.
Englanninkielisenä nimenä käytetään: The Finnish Society of Allergology and Immunology. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki ja toimintaalue
käsittää koko maan. Yhdistyksen viralliset kielet ovat suomi ja ruotsi. Säännöt rekisteröidään ja pöytäkirjat laaditaan vain suomen
kielellä.
Tarkoitus ja toimintamuodot
2 § Yhdistyksen tarkoituksena on Suomen allergologiaan ja immunologiaan suuntautuneiden lääkäreiden ja tutkijoiden yhteenliittymänä
edistää allergologian ja immunologian koulutuksellista, käytännöllistä ja tieteellistä kehitystä maassa.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi järjestää kokous-, esitelmä- ja neuvottelutilaisuuksia, harjoittaa julkaisutoimintaa sekä antaa
lausuntoja ja tehdä esityksiä viranomaisille, edustaa jäsenistöään suhteissa kansallisiin ja kansainvälisiin järjestöihin, pitää yllä
stipendirahastoa sekä ryhtyä muihinkin vastaaviin toimiin yhteisten pyrkimysten edistämiseksi. Yhdistys voi omistaa toimintaansa varten
tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta.
Jäsenet
3 § Yhdistyksellä on varsinaisia jäseniä, kunniajäseniä ja kannatusjäseniä.
Varsinaiseksi jäseneksi voidaan yhdistyksen hallitukselle osoitetun kirjallisen jäsenyyshakemuksen perusteella hallituksen päätöksellä
valita suomalainen tai ulkomaalainen lääkäri tai tieteenharjoittaja, joka on kiinnostunut allergologiasta ja immunologiasta. Jäsenyys alkaa
välittömästi hallituksen hyväksyttyä hakemuksen. Varsinaisella jäsenellä on läsnäolo-, puhe- ja äänioikeus yhdistyksen kokouksissa sekä
vaalikelpoisuus yhdistyksen luottamustoimiin.
Kunniajäseniksi voidaan kutsua kotimaisia tai ulkomaisia ansioituneita allergologian ja immunologian asiantuntijoita. Näistä tehtyjen
ehdotusten tulee olla perusteltuja ja ne on jätettävä kirjallisesti hallitukselle, joka päättää kunniajäseneksi kutsumisesta. Kunniajäsenillä on
läsnäolo- ja puheoikeus yhdistyksen kokouksissa. Varsinainen jäsen, huolimatta valinnasta kunniajäseneksi, säilyttää varsinaisen
jäsenyytensä siihen liittyvine oikeuksineen.
Kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, oikeuskelpoinen yhteisö tai säätiö, joka toiminnallaan ja tuellaan tahtoo edistää yhdistyksen
tarkoituksia. Jäsenyydestä päättää hallitus. Jäsenyys astuu voimaan kannatusmaksun tultua suoritetuksi. Kannatusjäsenellä tai
kannatusjäsenenä olevan yhteisön nimeämällä edustajalla on läsnäolo- ja puheoikeus yhdistyksen kokouksissa.
Jäsenmaksut
4 § Yhdistys kantaa varsinaisilta jäseniltään vuosittain jäsenmaksun, jonka suuruuden vahvistaa vuosikokous, sekä kannatusjäseniltä
vuosittain kannatusmaksun, jonka suuruuden vahvistaa hallitus.
Jäsenmaksua ei peritä kunniajäseniltä eikä yli 65-vuotiailta varsinaisilta jäseniltä.
Eroaminen ja erottaminen
5 § Jos jäsen haluaa erota yhdistyksestä, tulee hänen ilmoittaa siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka
suullisesti tai kirjallisesti yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan. Kannatusjäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla eroaikeestaan kirjallisesti
yhdistyksen hallitukselle.
Jäsen tai kannatusjäsen vapautuu yhdistyksen jäsenyydestä välittömästi ko. ilmoituksen tehtyään. Jäsen tai kannatusjäsen voidaan erottaa
yhdistyksestä, jos hän on laiminlyönyt kahden vuoden jäsenmaksujen suorittamisen, kannatusjäsen kuitenkin jo yhden vuoden
jäsenmaksun laiminlyömisestä, on jättänyt noudattamatta yhdistyksen sääntöjä tai yhdistyksen kokouksen tai hallituksen päätöksiä, on
menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella vahingoittanut yhdistystä, on tehdystä huomautuksesta huolimatta toiminut yhdistyksen
tarkoitusta tai jäsenkunnan etuja vastaan.
Erottamisesta päättää yhdistyksen hallitus yksimielisellä päätöksellä, muussa tapauksessa yhdistyksen kokous. Erottamispäätös astuu
voimaan välittömästi.
Organisaatio
6 § Yhdistyksen päätösvaltaa käyttävät varsinaiset jäsenet yhdistyksen kokouksissa. Toimeenpanevana elimenä on yhdistyksen hallitus,
joka voi asettaa avukseen pysyviä valiokuntia ja tilapäisiä toimikuntia.
Hallitus
7 § Yhdistyksen hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja kuusi (6) jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin ja
rahastonhoitajan.
Hallituksen jäsenet valitaan yhdistyksen varsinaisista jäsenistä vuosikokouksessa kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Jäsenistä on puolet
vuosittain erovuorossa.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kutsusta tai jos vähintään kolme hallituksen jäsentä sitä vaatii. Se on
päätösvaltainen, kun puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi vähintään kolme jäsentä on läsnä. Päätökset tehdään yksinkertaisella
äänten enemmistöllä; äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni. Jäsenen erottamisesta hallituksen pitää olla yksimielinen,
muussa tapauksessa asiasta päättää yhdistyksen kokous.
Hallituksen tehtävät
8 § Hallituksen tehtävänä on yhdistyslaista ja näistä säännöistä aiheutuvien tehtävien lisäksi
hoitaa yhdistyksen asioita ja edustaa sitä,
panna täytäntöön yhdistyksen kokousten päätökset,
kiinnittää huomiota kaikkeen, millä on merkitystä yhdistyksen toiminnalle, ja ryhtyä tarpeellisiin toimiin, milloin asiat sitä vaativat,
hoitaa yhdistyksen taloudellista hallintoa talousvaliokunnan avustuksella ja huolehtia siitä, että tilit päätetään kultakin vuodelta ja annetaan
hyvissä ajoin toiminnanntarkastajille,
kutsua koolle ja valmistella yhdistyksen kokoukset ja niissä esille tulevat asiat.
9 § Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai sihteeri tai rahastonhoitaja, näistä kaksi yhdessä.
Toiminnantarkastajat
10 § Yhdistyksen hallintoa ja tilejä tarkastamaan valitaan vuodeksi kerrallaan kaksi (2) toiminnanntarkastajaa ja näille varahenkilöt.
Tili- ja toimintavuosi
11 § Yhdistyksen tili- ja toimintavuotena on kalenterivuosi. Tiliasiakirjat ja hallituksen kokouspöytäkirjat on jätettävä viimeistään neljä viikkoa
ennen vuosikokousta toiminnantarkastajien tarkastettavaksi. Toiminnanntarkastajien pitää palauttaa tilit ja antaa kirjallinen
tarkastuskertomus hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.
Kokoukset
12 § Yhdistys kokoontuu vuosikokoukseen huhtikuun loppuun mennessä sekä muutoin niin usein kuin hallitus katsoo tarpeelliseksi tai jos
vähintään kymmenen prosenttia (10%) yhdistyksen varsinaisista jäsenistä sitä kirjallisesti hallitukselle esittää.
Kokouksista ilmoitetaan hallituksen toimesta yhdistyksen jäsenille vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta henkilökohtaisella
kirjeellä.
13 § Vuosikokouksessa
esitetään hallituksen kertomus edelliseltä toimintavuodelta,
esitetään tilinpäätös ja toiminnantarkastuskertomus edelliseltä tilivuodelta,
vahvistetaan tilinpäätös,
päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle,
päätetään vuotuisen jäsenmaksun suuruus,
valitaan joka toinen vuosi hallituksen puheenjohtaja sekä täytetään vuosittain erovuorossa olevien hallituksen jäsenten paikat,
valitaan kaksi (2) toiminnantarkastajaa ja heille varatoiminnantarkastajat.
Päätöksenteko
14 § Päätökset yhdistyksen kokouksissa tehdään avoimella äänestyksellä, paitsi milloin kokous toisin päättää. Päätöstä tehtäessä
ratkaisee yksinkertainen äänten enemmistö, paitsi kun on kysymyksessä
1) jäsenen erottaminen,
2) yhdistyksen sääntöjen muuttaminen tai
3) yhdistyksen purkaminen,
joissa tapauksissa vaaditaan vähintään kolme neljäsosaa (3/4) äänestyksessä annetuista äänistä, jotta ehdotus tulee hyväksytyksi. Äänten
langetessa tasan muissa äänestyksissä ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa, joissa arpa ratkaisee tuloksen.
Pöytäkirjat
15 § Yhdistyksen kokouksista pidetään pöytäkirjaa, joka on kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin allekirjoitettava sekä kahden
kokouksessa sitä varten valitun henkilön tarkastettava.
Hallituksen kokouksista pidetyt pöytäkirjat hallitus tarkastaa seuraavassa kokouksessaan.
Sääntömuutokset tai yhdistyksen purkaminen
16 § Ehdotus näiden sääntöjen muuttamiseksi tai yhdistyksen purkamiseksi on tehtävä yhdistykselle kirjallisesti ennen marraskuun loppua.
Hallituksen on annettava muutos- tai purkamisehdotuksesta tieto yhdistyksen jäsenille vuoden loppuun mennessä ja lausunto siinä
vuosikokouksessa, jossa asiaa käsitellään.
Jos yhdistys päätetään purkaa, käytetään sen omaisuus allergologian ja immunologian tieteellisen ja käytännöllisen kehityksen
edistämiseksi Suomessa sillä tavalla, kuin se kokous, missä purkamispäätös tehdään, tarkemmin määrää.

Hyväksytty yhdistyksen vuosikokouksessa Helsingissä 13.3.2002 ja lisätty 11.7.2003 sekä 5.2.2018 Yhdistysrekisterin esittämät muutokset.