Introduktion

Föreningen för Allergologi och Immunologi i Finland grundades den 18 januari 1946. Föreningens ursprungliga namn var Föreningen för Allergologi i Finland, men år 1970, påverkat av upptäckten av IgE ändrades namnet till det nuvarande. Vid det konstituerande mötet verkade professor Gösta Becker som ordförande. Han blev föreningens första ordförande. MKD Zaida Eriksson-Lihr och med.lic.Eino Linko utsågs till sekreterare.

Föreningens syfte var att som en sammanslutning för läkare inriktade på allergologi och immunologi befrämja utbildning samt praktisk och vetenskaplig verksamhet inom området.

För att förverkliga sina syften anordnar föreningen sammanträden,föreläsning-och konferenstillfällen, bedriver publikationsverksamhet och ger utlåtanden åt och gör framställningar till myndigheter, representerar sin medlemskår i nationella och internationella samfund. Vidare upprätthåller föreningen en stipendiefond.

Som medlem av föreningen kan efter skriftlig ansökan till styrelsen antagas finsk eller utländsk läkare eller forskare som är intresserad av allergologi och immunologi.

Föreningen anordnar årligen två riksomfattande skolningstillfällen, höst-och vårmötet. Föreningen har 422 medlemmar av vilka största delen är läkare: dermatologer, lungläkare, öron-näs-och halsläkare och barnläkare. De övriga medlemmarna representerade 20 olika specialiteter.  Föreningen har också specialiserande läkare som medlemmar.

Medlemsavgiften är 30 euro i året.